news

NEWS

2017.8.9
สำนักนวัตกรมและบริการสังคมกองเลขานุการงาน CRRU-WIL ได้มีกำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"การบริหารและแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรีย...
2017.6.6
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (CRRU-Work Integrated Learning) ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมอธิการบดี มหาว...
2017.6.6
การประชุมมอบนโยบายการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการทำงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (CRRU-Work Integrated Learning) ในวันที่ 22 มิถุนายน 2559 เวลา 1...

Project Update