การบริหารและแนวทางการจัด การเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานของสถาบันอุดม

การบริหารและแนวทางการจัด การเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานของสถาบันอุดมศึกษาในภาวะวิกฤติ

เมื่อวันที่9 สิงหาคม 2560    เวลา 19:56 น.

สำนักนวัตกรมและบริการสังคมกองเลขานุการงาน CRRU-WIL ได้มีกำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"การบริหารและแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานของสถาบันอุดมศึกษาในภาวะวิกฤติ"(Work Integrated Learning: WIL) เมื่อวันที่ 31ก.ค.-1ส.ค.2560 ณ โรงแรมอิมพีเรียลโกลเด้นไทรแองเกิ้ลรีสอร์ท อ.เชียงแสน จ.เชียงราย โดยการจัดการอบรมในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายดังนี้

1. เพื่อตระหนักและเข้าใจสถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการบริหารหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2. เพื่อตระหนักและเข้าใจการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work-Integrated Learning)

3. เพื่อสะท้อนข้อเท็จจริงการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงาน (Work-Integrated Learning)

4. เพื่อจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการเรียนรู้กับการทำงาน (Work-Integrated Learning ) แต่ละหลักสูตร เพื่อสร้างเอกลักษณ์ Wil ในแบบของตัวหลักสูตรเอง

5. เพื่อได้ระบบบริหารองค์กรเรียนรู้แบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work-Integrated Learning)