ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 1 2560

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (CRRU-Work Integrated Learning) ครั้งที่ 1/2560

เมื่อวันที่6 มิถุนายน 2560    เวลา 17:41 น.

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (CRRU-Work Integrated Learning) ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อรายงานความก้าวหน้าและแผนการดำเนินงานของคณะทำงานแต่ละฝ่าย