มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปิดตัว work integrated learning wil new challenges opportu

ประชุมมอบนโยบายการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการทำงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (CRRU-Work Integrated Learning)

เมื่อวันที่6 มิถุนายน 2560    เวลา 17:35 น.

การประชุมมอบนโยบายการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการทำงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (CRRU-Work Integrated Learning) ในวันที่ 22 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00-12.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล อารีนิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้มอบนโยบาย CRRU-WIL  แก่คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีการเสวนา เรื่อง "การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการทำงาน : โอกาสและความท้าทายสู่การยกระดับการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายต่อไป